loader image

Studii postuniversitare de perfecționare

1. Cursuri organizate în domeniul utilizării eficiente a energiei, conform aprobării Ministerului Educației Naționale nr. 49250 din 25.06.2013, care se desfășoară în baza procedurii TUIASI.POB.33.

Cursurile au fost corelate cu prevederile Legii nr.121/2014 privind eficienţa energetică.

Programele analitice ale cursurilor sunt întocmite în conformitate cu Decizia ANRE nr. 13/DEE/23.02.2015 privind aprobarea programelor analitice ale cursurilor postuniversitare de formare și dezvoltare  profesională continuă  în domeniul managementului energetic şi al elaborării auditurilor energetice.

  • Curs de pregătire auditori termoenergetici din industrie
  • Programul de studii postuniversitare: Management energetic- Bilanț termoenergetic 

Coordonatorul cursului:
Șef lucr. dr. ing. MUGUREL ROTARIU
e-mail: vrotariu@tuiasi.ro, Tel 0232 / 701152, mobil: 0745010943

  • Curs de pregătire auditori electroenergetici din industrie
  • Programul de studii postuniversitare: Management energetic- Bilanțelectroenergetic 

Coordonatorul cursului:
Prof. dr. ing. MARICEL ADAM
e-mail: adamm@tuiasi.ro, Tel 0232 / 701174, mobil: 0722939855

  • Curs de pregătire manageri energetici din industrie
  • Programul de studii postuniversitare: Management energetic-Gestiunea energiei 

Coordonatorul cursului:
Prof. dr. ing. FLORIN MUNTEANU
e-mail: flmunt@ieeia.tuiasi.ro, Tel 0232/701166, mobil: 0722797272

1.1. Condiţii privind pregătirea profesională a solicitanţilor

Pot urma cursurile pentru atestarea managerilor energetici și auditorilor următorii:

  • Absolvenţi ai studiilor universitare de lungă durată sau ai studiilor universitare de licenţă în domeniul inginerie energetică .

Durata minimă necesară a experienței profesionale de specialitate – 2 ani

  • Absolvenţi ai studiilor universitare de lungă durată sau ai studiilor universitare de licență, în domeniile:

– inginerie civilă
– ingineria instalaţiilor
– inginerie electrică
– mine, petrol si gaze
– inginerie mecanică
– inginerie industrială
– inginerie și management
– inginerie chimic
ă

– inginerie electronică şi telecomunicaţii

– ingineria transporturilor

– ingineria materialelor

Durata minimă necesară a experienței profesionale de specialitate – 3 ani

1.2 Certificarea studiilor

 După finalizarea cursurilor prin acumularea tuturor creditelor prevăzute în planul de învățîmânt, susţinerea și promovarea examenului de certificare a competenţelor profesionale, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi va elibera absolvenţilor un Certificat de atestare a competențelor, însoțit de suplimentul descriptiv, conform reglementărilor în vigoare.

Certificatul de atestare a competențelor profesionale  trebuie să facă parte din documentaţia solicitată de ANRE în vederea eliberării autorizaţiei de auditor.

1.3 Organizarea cursurilor
Fiecare dintre cele 3 cursuri va fi organizat pe durata a trei luni (12 săptămâni). Cursurile vor fi organizate succesiv, pentru a permite solicitanţilor să urmeze două sau trei cursuri; perioadele de desfăşurare a cursurilor vor fi stabilite după încheierea înscrierilor.

2. Structura cursurilor

2.1. Programa analitică a cursurilor de specialitate pentru manageri energetici din industrie

Programul de studii postuniversitare: Management energetic-Gestiunea energiei 

Număr total ore: 100

Modul 1.Legislaţie în domeniul eficienţei energetice

Modul 2. Bazele managementului energetic

Modul 3. Utilizarea eficientă e energiei în industrie

Modul 4. Utilizarea eficientă e energiei în clădiri industriale

Modul 5. Surse de producere a energiei (termice şi/sau electrice) – combustibil convenţional. Soluţii de creştere a eficienţei energetice

Modul 6. Surse alternative de energie

Modul 7. Sisteme de alimentare cu energie termică şi electrică. Soluţii de creştere a eficienţei energetice

Modul 8 . Reţele electrice inteligente

Modul 9. Elaborarea programelor de eficienţă energetică – PEE

Modul 10. Surse de finanţare a programelor de eficienţă energetică

Modul 11. Relaţii contractuale în sectorul energetic

Modul 12. Testare finală de verificare a cunoştintelor
2.2 Programa analitică a cursurilor de specialitate pentru auditori termoenergetici din industrie

Programul de studii postuniversitare: Management energetic- Bilanț termoenergetic 

Număr total ore: 106

Modul 1. Legislaţie în domeniul energetic. Standarde de referinţă în domeniu

Modul 2. Noţiuni de eficienţă energetică

Modul 3. Cunoştinţe de bază de termoenergetică şi echipamente termoenergetice

Modul 4. Elemente generale despre surse de producere a energiei (termice și/sau electrice) – combustibil convenţional.

Modul 5. Elemente privind surse alternative de energie

Modul 6. Măsurarea mărimilor neelectrice (temperaturi, presiuni, debite, nivele, emisii)

Modul 7. Întocmirea şi analiza auditurilor termoenergetice

Modul 8 Elaborarea programelor de eficienţă energetică

Modul 9. Evaluarea economică şi surse de finanţare a programelor de eficienţă energetică

Modul 10. Testare finală de verificare a cunoştinţelor

2.3. Programa analitică a cursurilor de specialitate pentru auditori electroenergetici din industrie

Programul de studii postuniversitare: Management energetic- Bilanț electroenergetic 

Număr total ore: 106

Modul 1. Legislaţie în domeniul energetic. Standarde de referinţă în domeniu

Modul 2. Noţiuni de eficienţă energetică

Modul 3. Bazele electroenergeticii

Modul 4. Elemente generale de utilizare a energiei electrice

Modul 5. Măsurarea mărimilor electrice (tensiune, curent, puteri, factor de putere etc.)

Modul 6. Întocmirea şi analiza auditurilor electroenergetice

Modul 7. Elaborarea programelor de eficienţă energetică

Modul 8. Evaluarea economică şi surse de finanţare programe de eficienţă energetică

Modul 9. Testare finală de verificare a cunoştinţelor

3. Înscrierea candidaţilor se va face la Secretariatul Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată din Iaşi.

Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:

Diploma de licenţă (copie „conform cu originalul”)
Certificatul de naştere (copie „conform cu originalul”)
Chitanţa pentru plata taxei de înscriere (sau copie după dispoziţia bancară de plată a taxei de curs). Taxa de înscriere este de 100 lei

Două fotografii 3X4 cm

Certificatul de căsătorie – pentru cei care și-au schimbat numele prin căsătorie (copie „conform cu originalul”)
CV

4. Taxa de şcolarizare
Taxa de şcolarizare este de 2300 lei pentru fiecare din cursuri

5. Condiţii de cazare
Cazarea se poate asigura, contra cost, în camere cu unul sau două paturi, în căminele din complexul studenţesc „Tudor Vladimirescu” Iaşi.

6. Activitățile didactice vor avea loc în sala Centrului de Resurse pentru Mediu / CEREM aflată la parterul corpului de Energetică al Facultății, precum şi în laboratoarele de specialitate ale facultăţii.

7. Informaţii suplimentare se pot obţine de la :

– Secretariatul Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată din Iaşi, tel. 0232/701110

– ANRE, Oficiul Teritorial Iaşi, tel. 0232 / 262674
– Director CEREM , Șef lucr. dr. ing. Rotariu Mugurel, tel. – 0745 010943