loader image

Admitere Master

Locuri libere Septembrie 2020

ANUNT IMPORTANT

PLAN DE ŞCOLARIZARE – NUMĂR DE LOCURI 2020

Domeniul de master,conform H.G. 297/2020 Programul de studii universitare de masterconform H.G. 297/2020 Numarul de locuri
Cetățeni români la buget Români de pretutindenila buget Cu taxă
Inginerie electrică Conversia energiei şi controlul mişcării 28 2 (fara bursa) 5
Sisteme electrice avansate 28 3 (1 cu bursa 2 fara bursa) 5
Sisteme informatice de monitorizare a mediului 28 3 (1 cu bursa 2 fara bursa) 5
Inginerie energetică Management energie – mediu 28 2 (fara bursa) 5
Managementul sistemelor de energie 28 3 (1 cu bursa 2 fara bursa) 5
Inginerie şi management Inginerie şi management în contextul globalizării 28 2 (fara bursa) 5
TOTAL FACULTATE 168 15 (3 cu bursa 12 fara bursa) 30

Mai multe detalii puteți găsi la adresa: https://www.tuiasi.ro/masterat/

PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Sesiunea de vară

 • înscrierea candidaților: 13 iulie – 4 august;
 • verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 17, 24, 31 iulie, respectiv 3 și 4 august;
 • afişarea rezultatelor: 6 august;
 • depunerea actelor în original: 24 august – 5 septembrie;
 • afişarea rezultatelor finale: 6 septembrie.

Sesiunea de toamnă

 • înscrierea candidaților: 9 – 20 septembrie;
 • verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 11, 18     și 20 septembrie;
 • afişarea rezultatelor: 20 septembrie;
 • depunerea actelor în original: 21 – 22 septembrie;
 • afişarea rezultatelor finale: 23 septembrie.

Înscrierea

Pentru sesiunile de admitere din vară și toamnă 2020, ca urmare a instituirii unor măsuri excepţionale la nivel local şi naţional, ȋnscrierea candidaților se face online, cu confirmarea ulterioară a locului prin depunerea/transmiterea actelor ȋn original.

IMPORTANT! Link-ul pentru înscrierea online (aflat pe site-ul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”) va deveni activ în momentul în care va începe oficial procesul de admitere.


METODA DE SELECŢIE A CANDIDAȚILOR

Media de admitere se calculeaza astfel:

MA = 0,7*MF + 0,3*MC

Unde:

 • MA – media la concursul de admitere;
 • MC –  media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu (proba orală);
 • MF – media examenului de finalizare a studiilor universitare (licenţă/diplomă).

Criteriul de departajare, la medii egale, nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă/diplomă.

Proba orală va fi susținută online și va consta în prezentarea motivației și așteptărilor candidatului pentru specializarea de master pe care vrea să o urmeze, fiecare membru al comisiei putând formula o întrebare cu privire la cele prezentate sau asupra altui aspect legat de cerințele cursurilor de masterat ale Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

Media la proba orală va fi media notelor acordate de către membrii comisiei.

ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

Pot candida la admitere la ciclul de studii universitare de masterat:

 1. cetățenii români: absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă, conform Legii 288/2004; absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată (cf. Legii nr. 84/1995); absolvenţi cu diplomă ai studiilor echivalente celor de mai sus, efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
 2. cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare;
 3. cetățenii statelor terțe UE, pe locurile cu taxă în valută sau cu bursă acordată de statul român, în aceleași condiții de studii prevăzute pentru cetățenii români.

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII

IMPORTANT! Dosarul în original se va transmite comisiei de admitere după înscrierea online.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere de înscriere (Formularul PO.DID.06-F1), disponibilă la acest link, la care anexează:

 1. diploma de bacalaureat şi diploma de finalizare a studiilor universitare, ambele în original sau în copie “conform cu originalul”;
 2. certificat de naştere, în copie “conform cu originalul”;
 3. dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie legalizată (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
 4. copie după cartea de identitate sau buletinul de identitate;
 5. adeverinţă medicală în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/psihiatrului că poate urma o forma de studii;
 6. alte acte solicitate de Comisia de admitere pe facultate;
 7. dovada achitării taxei de înscriere / dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă. Candidaţii care au promovat examenul de finalizare al studiilor universitare în sesiunea iulie 2020 sau în sesiunea septembrie 2020 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile de admitere imediat următoare, în locul diplomei de finalizare a studiilor universitare, o adeverinţă eliberată de universitate, în care se menţionează atât media generală cât şi media obţinută la examenul de finalizare.

TAXA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE

Taxa de înscriere:  100 Lei.

Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere:

 • copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionat;
 • copiii orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
 • angajaţii sau copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Comisia de admitere pe facultate aprobă scutirea de plata taxei de înscriere pe baza actelor doveditoare prezentate de candidați. Pentru candidații înscriși la mai multe domenii de studiu din aceeași facultate, se percepe o singură taxă de înscriere.