loader image

Admitere Master

ADMITERE – 2023

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER (2 ani) 

Link de înscriere la master – 2023

Informații și consiliere:

 1. METODA DE SELECŢIE A CANDIDAȚILOR

Media de admitere se calculează astfel:

MA = 0,7×MF + 0,3×MC

unde:

MA – media la concursul de admitere;

MC –  media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu (proba orală);

MF – media examenului de finalizare a studiilor universitare (licenţă/diplomă).

Criterii de departajare:

 • Media obținută la susținerea lucrării de licență / diplomă;
 • Media generală de absolvire a anilor de studii la ciclul de diplomă/licență.

Proba orală va fi susținută online și va consta în prezentarea motivației și așteptărilor candidatului pentru specializarea de master pe care vrea să o urmeze, fiecare membru al comisiei putând formula o întrebare cu privire la cele prezentate sau asupra altui aspect legat de cerințele cursurilor de masterat ale Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

  Media la proba orală va fi media notelor acordate de către membrii comisiei.

  2. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Sesiunea de vară:

 • Înscrierea candidaţilor: 10 – 23 iulie
 • Admitere: 20-25 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 26 iulie
 • Depunere contestații: 26-27 iulie
 • Depunere acte în original: 27-28 iulie
 • Afișarea rezultatelor finale: 29 iulie
 • Depunere acte în original: 30-31 iulie

Sesiunea de toamnă:

 • Înscrierea candidaţilor: 4-15 septembrie
 • Admitere: 13-17 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 18 septembrie
 • Depunere contestații: 18-19 septembrie
 • Depunere acte în original: 19-20 septembrie
 • Afișarea rezultatelor finale: 21 septembrie

3. PLAN DE ŞCOLARIZARE – NUMĂR DE LOCURI 2023

Mai multe detalii puteți găsi la adresa: https://www.tuiasi.ro/masterat/                  

 1. ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

Pot candida, la admitere, la ciclul de studii universitare de masterat:

a) cetățenii români:

 • absolvenţi cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă organizate conform Legii nr. 288/ 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/ 1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • absolvenţi cu diplomă ai studiilor echivalente celor de mai sus, efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei.

b) cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare;

c) cetățenii statelor terțe UE, pe locurile cu taxă în valută sau cu bursă acordată de statul român, în aceleași condiții de studii prevăzute pentru cetățenii români.

 1. DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII

 IMPORTANT! Dosarul în original se va transmite comisiei de admitere după înscrierea online

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor completa online în contul creat pe platforma de admitere cererea de înscriere, la care anexează copii scanate după:

 • Diploma de bacalaureat sau echivalentă şi diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă/ studiilor universitare de lungă durată sau diploma echivalentă;
 • Cartea de identitate;
 • Certificatul de naştere;
 • Dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
 • Adeverinţă medicală în care trebuie sa se specifice faptul ca „nu este în evidenţă cu boli psihice şi contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice va transmite avizul psihologului/psihiatrului că poate urma o formă de studii;
 • Dovada achitării taxei de înscriere / dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă;
 • Alte acte solicitate de Comisia de admitere pe facultate.

Candidaţii care au promovat examenul de finalizare al studiilor universitare în sesiunea iulie 2023 sau în sesiunea septembrie 2023 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile de admitere imediat următoare, în locul diplomei de finalizare a studiilor universitare, o adeverinţă eliberată de universitate, în care se menţionează atât media generală cât şi media obţinută la examenul de finalizare.

 

 1. TAXA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE

Taxa de înscriere:  100 Lei.

 • Plata taxei de înscriere se poate realiza prin intermediul platformei  https://taxe.tuiasi.ro. După completarea numelui, prenumelui și a adresei de mail a candidatului, trebuie selectat campusul Didactic, punctul de plată ADMITERE, și tipul taxei în funcție de facultățile la care doriți să completați fișe de înscriere. După apăsarea butonului Plătește veți fi redirectat către procesatorul de plăți unde veți putea finaliza plata.
 • Plata taxei mai poate fi realizată și prin virament bancar:

Contul: RO44TREZ40620F330500XXXX
Beneficiarul: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
Codul fiscal: 4701606

Obiectul plăţii: taxă de admitere master IEEIA.

Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere:

– copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionat;

– copiii orfani de ambii părinţi;

– candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;

– angajaţii sau copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Comisia de admitere pe facultate aprobă scutirea de plata taxei de înscriere pe baza actelor doveditoare prezentate de candidați.

Pentru candidații înscriși la mai multe domenii de studiu din aceeași facultate, se percepe o singură taxă de înscriere.

 

Presedintele comisiei de admitere,

Prof.dr.ing. Marinel Temneanu