loader image

Energetică

Pagina departamentului

Şcoala ieşeană de energetică îşi justifică existenţa prin numărul mare de absolvenţi care s-au încadrat cu succes, alături de colegii lor din celelalte centre universitare, în energetica României precum şi prin contribuţia cadrelor didactice în domeniile învăţământului şi cercetării ştiinţifice de specialitate.

Rădăcinile acestei şcoli se regăsesc în unele discipline de profil, existente încă din 1911, în programele „Şcolii de electricitate industrială”, dintre care se menţionează „Aparataj şi staţiuni centrale”, predată de V. Sârghie, absolvent al „Şcolii Superioare de Electricitate” din Paris, care a şi tipărit primul curs de „Centrale electrice” din ţara noastră.
În 1923 apare disciplina de „Centrale electrice şi distribuţia energiei electrice” predată de inginer Mircea Volanschi, absolvent din 1910 al Institutului Montefiore din Liege. În 1937, din vechiul Institut Electrotehnic, ce aparţinea din 1912 Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Iaşi, ia fiinţă Facultatea de Electrotehnică. Prima catedră de Centrale Electrice se înfiinţează în 1948 pentru a asigura pregătirea de specialitate la secţia „Centrale, transport şi distribuţie”. Titular la disciplina „Centrale electrice” a fost prof. ing. Simion Oprişor iar la disciplina „Transportul şi distribuţia energiei electrice” prof.dr.doc.ing. Nicolae V. Boţan.

În 1961, la înfiinţarea secţiei de Electroenergetică, numărul de discipline din acest profil creşte şi se grupează, în 1963, în Catedra de Electroenergetică. Aceasta se dezvoltă continuu şi prin apariţia unor secţii noi cum sunt Energetica Industrială, în anul 1979 şi secţia de Centrale Termoelectrice.

Odată cu schimbările majore ale învăţamântului românesc superior care au condus la introducerea treptelor educaţionale cunoscute drept studii de de licenţă, masterat şi de doctorat, domeniul Ingineriei Energetice profilat de Catedra de Energetică include trei specializări: Ingineria sistemelor energetice, Managementul Energiei şi Termoenergetică în cadrul studiilor de licenţă de 4 ani. Studiile de masterat, 2 ani, pot fi urmate în specializările Management Energie – Mediu şi Managementul Sistemelor Electroenergetice.

Cadre didactice

Actualul Departament de Energetică are un valoros corp de cadre didactice ce include 9 profesori universitari , conducători de doctorat, 3 conferenţiari, 9 şefi de lucrări şi 1 asistent. Alături de aceştia îşi desfăşoară activitatea de cercetare ştiinţifică 18 doctoranzi.


Cadre didactice titulare


director departament

Prof.dr.ing. Mihai Gavrilaș

Prof.dr.ing. Marcel Dumitru Istrate

Prof.dr.ing. Maricel Adam


Prof.dr.ing. Traian Adrian Pleșca

Prof.dr.ing. Radu Burlică

Prof.dr.ing. Ciprian Nemeș


Prof.dr.ing. Gheorghe Grigoraș

Conf.dr.ing. Ovidiu Ivanov

Conf.dr.ing. Bogdan Constantin Neagu


Ș.l.dr.ing. Dragoș Machidon

Ș.l.dr.ing. Florina Scarlatache

Ș.l.dr.ing. Oana Beniugă


 Ș.l.dr.ing. Mihai Andrușcă

Ș.l.dr.ing. Dragoș George Astanei

Ș.l.dr.ing. Răzvan Beniugă


 Ș.l.dr.ing. Alin Dragomir

Ș.l.dr.ing. Florin Băiceanu


Cadre Didactice Asociate


Prof. dr. ing.

Mircea Dan Gușă

Prof. dr. ing.

Adrian Baraboi 

Prof. dr. ing.

Florin Munteanu


Cadre Didactice Complementare

Școala ieşeană de energetică îşi justifică existenţa prin numărul mare de absolvenţi care s-au încadrat cu succes, alături de colegii lor din celelalte centre universitare, în energetica României precum şi prin contribuţia cadrelor didactice complementare  din domeniile învăţământului şi cercetării ştiinţifice de specialitate.

Prof.dr.ing.

Daniela Popescu

Contact:
Birou: situat în clădirea departamentului de Mecanica Fluidelor, Mașini și Acționări Hidraulice și Pneumatice
a  Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial
Tel.: 0232 278 683 int. 2138
e-maildaniela_popescu@tuiasi.ro


Racordarea la extrem de riguroasele condiţii de calitate impuse în prezent învăţământului superior românesc, s-a făcut în ultimii câţiva ani prin efortul comun al cadrelor didactice şi studenţilor în activitatea didactică şi, mai ales, în activitatea ştiinţifică.

Structura cursurilor a fost simţitor adaptată la nivelul înalt al cunoaşterii în domeniul Ingineriei energetice dar şi la cerinţele unei efervescenţe pe piaţa energiei şi a actorilor implicaţi: companii industriale, organisme naţionale şi internaţionale de reglementare. Ca urmare, au apărut discipline noi, cu un conţinut continuu actualizat, printre care: Conversia energiei şi surse regenerabileManagementul calităţii energieiGenerarea distribuită a energieiPiaţa de energie şi politici energeticeGestiunea deşeurilorElectroecologie.

Cercetării ştiinţifice, organic legată de activitatea educaţională, i-au fost impuse standarde de cel mai înalt nivel. Răspunsul a fost, şi este în continuare, concretizat în lucrări publicate în reviste şi la manifestări cu recunoaştere şi vizibilitate internaţională, în cărţi şi monografii, rapoarte de cercetare în cadrul unor contracte de cercetare finanţate din Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare sau din fonduri europene.

Principalele domenii de cercetare abordate de colectivul Departamentului de Energetică, cu rezultate importante, sunt următoarele:

  • Utilizarea resurselor regenerabile, generarea distribuită şi fiabilitatea sistemelor electroenergetice
  • Echipamente electrice inteligente
  • Transportul şi distribuţia energiei electrice
  • Analiza, planificarea şi exploatarea infrastructurii energetice
  • Cercetări privind proiectarea şi funcţionarea reactoarelor electro-chimice folosind plasma rece