loader image

Admitere Licenţă

ADMITERE – 2022

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ (ingineri – 4 ani)

Link de înscriere la licență – 2022

Anunt_Locuri libere licenta master – sept 2022_IEEIA

Număr de telefon comisia de admitere: 0232701170

1. METODA DE SELECŢIE A CANDIDAŢILOR

Metoda de selecție – CONCURS DE DOSARE

Media de concurs (Madm) se calculează astfel:

Madm = Mbac,

în care Mbac reprezintă media examenului de bacalaureat.

Criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie:

1. Nota la bacalaureat la disciplina Limba română (proba scrisă);

2. Nota la bacalaureat la disciplina obligatorie a profilului (proba scrisă);

3. Nota la bacalaureat la disciplina la alegere (proba scrisă).

2. PERIOADA  DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Sesiunea de vară:

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 23 iulie

 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie

 • Depunere contestații: 24 iulie

 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 25 – 27 iulie

 • Afișare rezultate intermediare: 28 iulie

 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 29 – 30 iulie

 • Afişarea rezultatelor finale: 31 iulie

 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Sesiunea de toamnă:

 • Înscrierea candidaţilor: 5 – 16 septembrie

 • Afişarea rezultatelor preliminare: 17 septembrie

 • Depunere contestații: 17 – 19 septembrie

 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 19 – 20 septembrie

 • Termen limită depunere acte în original: 22 septembrie

 • Afişarea rezultatelor finale: 23 septembrie

 3. PLAN DE ŞCOLARIZARE

NUMĂR DE LOCURI Sesiunea iulie 2022

NUMĂR DE LOCURI Sesiunea septembrie 2022

Medii admitere – sesiuni 2021

În sesiunea de admitere Iulie 2021 au fost declarați admiși toți candidații care au depus actele în original și au confirmat locul ocupat prin concurs.

În sesiunea de admitere Septembrie 2021 au fost deasemenea declarați admiși toți candidații (care au depus actele în original și au confirmat locul ocupat prin concurs), numărul de locuri fiind limitat pentru anumite domenii de școlarizare.

Mai multe detalii puteți găsi la adresa web:

https://www.tuiasi.ro/licenta/

4. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR ȘI DOCUMENTELE NECESARE

Candidaţii se vor înscrie cu un singur dosar de înscriere pe platforma informatică a universității. În plata unei taxe de admitere se acordă dreptul de a se completa o fișă de înscriere în care pot fi incluse domeniile de studii de la maximum trei facultăți. Candidatul va preciza ordinea opțiunilor pentru domeniile aferente celor trei facultăți.

Dosarul de înscriere online va conţine:

 • Cerere de înscriere – aceasta va fi completată online de către candidat în contul creat pe platforma de admitere;

 • Cartea de identitate – în copie scanată;

 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în copie scanată față-verso;

 • Certificatul de naştere, în copie scanată;

 • Acte doveditoare ale schimbării numelui (dacă este cazul), în copie scanată, (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);

 • Adeverinţă medicală, în copie scanată, în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto-contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va transmite avizul psihologului/psihiatrului, în copie scanată, că poate urma forma respectivă de studii;

 • Adeverință, în copie scanată, din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare) sau fost student, cu precizarea formei de finanțare (numărul de semestre la buget sau/și la taxă);

 • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta/diploma de absolvire, în copie scanată față-verso (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare);

 • Dovada achitării taxei de înscriere / dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă.

5. CONDIȚII SPECIALE DE ADMITERE

Sunt admiși fără concurs:
 • candidații care au obținut distincții (premii, mențiuni) la olimpiade și / sau concursuri naționale la una din disciplinele Matematică, Fizică, Informatică sau la discipline din aria curriculară Tehnologii, la profilul Tehnic – Electric, la una din calificările: Tehnician în instalații electrice / electromecanic / electrotehnist / în automatizări / operator tehnică de calcul / electronist;

 • premianţii olimpiadelor internaţionale.

Beneficiază de bonificaţie de 2 puncte la media finală:
 • candidații care au fost premiați la Concursul de Creativitate în Fizică și Tehnologii „Ștefan Procopiu”, faza națională / interjudețeană, la oricare dintre secțiunile concursului.

6.TAXA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE

Valoarea taxei de înscriere: 100 lei.

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere următoarele categorii de candidaţi:

– copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionat;

– candidaţii orfani de ambii părinţi;

– candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;

– angajaţii sau copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi;

– candidații care au obţinut premii la concursurile profesionale organizate in universitate (conform Anexei PO.DID.05-A2).

Pentru situații speciale Biroul Consiliului Facultății poate aproba reduceri sau scutiri de taxă de înscriere.

Mai multe detalii privind procedura de admitere puteți găsi la adresa:

https://www.admitere.tuiasi.ro/licenta/informare.php

Președintele comisiei de admitere,

Prof.dr.ing. Marinel Temneanu