loader image

Admitere Licenţă

 ADMITERE – 2023

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ (ingineri – 4 ani)

 Link de înscriere la licență – 2023

Informații și consiliere:

 1. METODA DE SELECŢIE A CANDIDAŢILOR

Metoda de selecție – CONCURS DE DOSARE

Media de concurs (Madm) se calculează astfel:

Madm = Mbac,

în care Mbac reprezintă media examenului de bacalaureat.

Criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie:

 1. Nota la bacalaureat la disciplina Limba română (proba scrisă);
 2. Nota la bacalaureat la disciplina obligatorie a profilului (proba scrisă);
 3. Nota la bacalaureat la disciplina la alegere (proba scrisă).

  

 1. PERIOADA  DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

 Sesiunea de vară:

 • Înscrierea candidaţilor: 3 – 21 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 22 iulie
 • Depunere contestații: 22-23 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 23 – 25 iulie
 • Afișare rezultate intermediare: 26 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 27 – 28 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 29 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 30 – 31 iulie.

Sesiunea de toamnă:

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 15 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 16 septembrie
 • Depunere contestații: 16 – 17 septembrie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 17 – 19 septembrie
 • Afişarea rezultatelor intermediare: 20 septembrie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 21 – 22 septembrie
 • Afişarea rezultatelor finale: 23 septembrie
 1. PLAN DE ŞCOLARIZARE – NUMĂR DE LOCURI 2023

Mai multe detalii puteți găsi la adresa web: https://www.tuiasi.ro/licenta/

 1. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR ȘI DOCUMENTELE NECESARE

Candidaţii se vor înscrie cu un singur dosar de înscriere pe platforma informatică a universității. În plata unei taxe de admitere se acordă dreptul de a se completa o fișă de înscriere în care pot fi incluse domeniile de studii de la maximum trei facultăți. Candidatul va preciza ordinea opțiunilor pentru domeniile aferente celor trei facultăți, urmând ca, în funcţie de opțiuni și de media de admitere, să fie declarat admis la una dintre acestea. Este necesară confirmarea ulterioară a locului pe care sunt admiși, prin depunerea/transmiterea actelor ȋn original.

Pentru a se înscrie la mai mult de trei facultăți, candidatul va plăti o taxă suplimentară.

Dosarul de înscriere online va conţine:

 • Cerere de înscriere – aceasta va fi completată online de către candidat în contul creat pe platforma de admitere;
 • Cartea de identitate – în copie scanată conformă cu originalul;
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie scanată conformă cu originalul. Pentru cetățenii români care au obținut diploma de bacalaureat în stăinătate este necesară echivalarea acesteia de către Ministerul Educației (link: https://cnred.edu.ro/ro/echivalare-diplome-de-bacalaureat-obtinute-in-strainatate);
 • Certificatul de naştere, în copie scanată conformă cu originalul;
 • Acte doveditoare ale schimbării numelui (dacă este cazul), în copie scanată, (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
 • Adeverinţă medicală, în copie scanată, în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii;
 • Adeverință, în copie scanată, din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare) sau fost student, cu precizarea formei de finanțare (numărul de semestre la buget sau/și la taxă);
 • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta/diploma de absolvire, în copie scanată față-verso (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare);
 • Dovada achitării taxei de înscriere / dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă.
 1. CONDIȚII SPECIALE DE ADMITERE
Sunt admiși fără concurs:
 • candidații care au obținut distincții (premii, mențiuni) la olimpiade și / sau concursuri naționale la una din disciplinele Matematică, Fizică, Informatică sau la discipline din aria curriculară Tehnologii, la profilul Tehnic – Electric, la una din calificările: Tehnician în instalații electrice / electromecanic / electrotehnist / în automatizări / operator tehnică de calcul / electronist;
 • premianţii olimpiadelor internaţionale.
Beneficiază de bonificaţie de 2 puncte la media finală:
 • candidații care au fost premiați la Concursul de Creativitate în Fizică și Tehnologii „Ștefan Procopiu”, faza națională / interjudețeană, la oricare dintre secțiunile concursului.

6.TAXA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE

Valoarea taxei de înscriere: 100 lei.

 

 • Plata taxei de înscriere se poate realiza prin intermediul platformei  https://taxe.tuiasi.ro. După completarea numelui, prenumelui și a adresei de mail a candidatului, trebuie selectat campusul Didactic, punctul de plată ADMITERE, și tipul taxei în funcție de facultățile la care doriți să completați fișe de înscriere. După apăsarea butonului Plătește veți fi redirectat către procesatorul de plăți unde veți putea finaliza plata.
 • Plata taxei mai poate fi realizată și prin virament bancar:

Contul: RO44TREZ40620F330500XXXX

Beneficiarul: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
Codul fiscal: 4701606

Obiectul plăţii: taxă de admitere licenta IEEIA.

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere următoarele categorii de candidaţi:

– copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionat;

– candidaţii orfani de ambii părinţi;

– candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;

– angajaţii sau copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi;

– candidații care au obţinut premii la concursurile profesionale organizate in universitate (conform Anexei PO.DID.05-A2).

Pentru situații speciale Biroul Consiliului Facultății poate aproba reduceri sau scutiri de taxă de înscriere.

 

Mai multe detalii privind procedura de admitere puteți găsi la adresa:

https://www.admitere.tuiasi.ro/licenta/informare.php

Președintele comisiei de admitere,

Prof.dr.ing. Marinel Temneanu