loader image

Admitere Licenţă

Locuri libere Septembrie 2020

ANUNT IMPORTANT

PLAN DE ŞCOLARIZARE – NUMĂR DE LOCURI (PENTRU SESIUNEA IULIE 2020)

Domeniul de licenţă conform HG 158/2018 Programul de studii universitare de licenţă conform HG 158/2018 Numar de locuri
Cetățeni români la buget Români de pretutindeni la buget Cu taxă
Inginerie electrică
Electronică de putere şi acţionări electrice 200 16    9 cu bursa 7 fara bursa 16
Instrumentaţie şi achiziţii de date
Sisteme electrice
Informatică aplicată în ingineria electrică
Inginerie electrică și calculatoare (în limba engleză)
Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice 94   6 cu bursa 3 fara bursa 18
Energetică și tehnologii informatice
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic 31 4   2 cu bursa 2 fara bursa 1
TOTAL FACULTATE 325 29   17 cu bursa 12 fara bursa 35

Mai multe detalii puteți găsi la adresa web: https://www.tuiasi.ro/licenta/

PERIOADA  DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Sesiunea de vară

 • înscrierea candidaţilor: 8 – 28 iulie;
 • afişarea rezultatelor: 29 iulie;
 • perioada de depunere a actelor în original: 24 august – 4 septembrie;
 • afişarea rezultatelor finale sesiunea de vară: 6 septembrie

Sesiunea de toamnă

 • înscrierea candidaţilor: 7 – 18 septembrie;
 • afişarea rezultatelor: 21 septembrie;
 • termenul limită de depunere a actelor în original: 23 septembrie;
 • afişarea rezultatelor finale: 24 septembrie.

Înscrierea

Pentru sesiunile de admitere iulie și septembrie 2020, ca urmare a instituirii unor măsuri excepţionale la nivel local şi naţional, ȋnscrierea candidaților se face online, cu confirmarea ulterioară a locului prin depunerea/transmiterea actelor ȋn original.

IMPORTANT! Link-ul pentru înscrierea online (aflat pe site-ul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”) va deveni activ în momentul în care va începe oficial procesul de admitere.


METODA DE SELECŢIE A CANDIDAŢILOR

Metoda de selecție – CONCURS DE DOSARE

Media de concurs (Madm) se calculează astfel: Madm = Mbac 
unde Mbac reprezintă media examenului de bacalaureat.

Criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie:

 1. Nota la bacalaureat la disciplina Limba română (proba scrisă);
 2. Nota la bacalaureat la disciplina obligatorie a profilului (proba scrisă);
 3. Nota la bacalaureat la disciplina la alegere (proba scrisă);

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR ȘI DOCUMENTELE NECESARE

Candidaţii au posibilitatea să se înscrie, cu o singură taxă şi un singur dosar de înscriere, la mai multe facultăţi ale Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în ordinea preferinţelor, urmând ca, în funcţie de media de admitere și de opțiuni, să fie declarat admis la una dintre acestea.

IMPORTANT! În contextul pandemiei cu noul coronavirus, admiterea pentru anul universitar 2020-2021 se va desfășura exclusiv online, după înscriere candidatul urmând a transmite documentele solicitate către comisia de admitere de la facultatea unde a fost admis. Dacă se constată că în dosarul de înscriere depus exclusiv online există unele omisiuni, candidatului i se va atrage atenția de către comisie să facă completările necesare.

Dosarul de înscriere va conţine:

 • cerere de înscriere (Formularul PO.DID.05-F1) disponibilă online aici. Candidații care se înscriu online vor primi cererea tipărită și completată în momentul în care vin cu dosarul la comisia de înscriere de la facultate. După ce o semnează, aceasta va fi inclusă la dosar.
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie conformă cu originalul.
 • certificatul de naştere, în copie conformă cu originalul.
 • dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie conformă cu originalul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.).
 • adeverinţă medicală în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii.
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare).
 • diploma de licenţa sau diploma echivalentă cu aceasta / diploma de absolvire, în original sau copie conformă cu originalul (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare).
 • dovada achitării taxei de înscriere / dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă
 • alte documente stabilite de Comisia de admitere pe facultate (de exemplu foaia matricolă, anexă la diploma de bacalaureat) – pentru informații suplimentare vă rugăm să accesați pagina web a facultății care reprezintă prima dumneavoastră opțiune.

Pentru toate documentele pe care candidatul le va depune în copie conformă cu originalul, acesta trebuie să prezinte atât documentul original, cât şi copia, care va fi lăsată la dosar.

CONDIȚII SPECIALE DE ADMITERE

Absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obținut performanţe la olimpiadele și/sau concursurile școlare sunt admiși fără concurs de admitere, după cum urmează:

 • candidații care au obținut distincții (premii, menţiuni) la olimpiade și/sau concursuri naţionale la una din disciplinele Matematică, Fizică, Informatică sau la discipline din aria curriculara “Tehnologii”, la profilul Tehnic-Electric la una din calificările: Tehnician în instalaţii electrice/  electromecanic/ electrotehnist/ în automatizări/ operator tehnică de calcul/ electronist;
 • candidații care au fost premiaţi la Concursul de Creativitate în Fizică şi Tehnologii „Ştefan Procopiu”, faza interjudețeană, la oricare dintre secţiunile concursului;
 • premianții olimpiadelor internaționale.

TAXA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE

Valoarea taxei de înscriere: 100 lei.

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere următoarele categorii de candidaţi:

 • copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionat;
 • candidaţii orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
 • angajaţii sau copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi;
 • candidații care au obţinut premii la concursurile profesionale organizate in universitate (conform Anexei PO.DID.05-A2).

Pentru situații speciale, Biroul Consiliului Facultății poate aproba reduceri sau scutiri de taxă de înscriere.

MEDII DE ADMITERE DIN ANII ANTERIORI

Pentru locurile fără taxă, mediile maxime şi minime de admitere din anii anteriori, pe domenii, sunt următoarele:

Domeniul
2015
2016
2017
2018
2019
Media maximă
Media minimă
Media maximă
Media minimă
Media maximă
Media minimă
Media maximă
Media minimă
Media maximă
Media minimă
Inginerie electrică 9,36 6,03 9,93 6,00 9,46 6,08 9,53 6,03 9,90 6,65
Inginerie energetică 9,36 6,00 9,65 6,01 9,51 6,00 8,86 6,03 9,43 6,00
Inginerie şi management 9,93 7,28 9,25 6,05 9,10 6,23 9,21 6,01 9,66 7,11