loader image

Admitere Licenţă

Plan de scolarizare – numar de locuri (pentru sesiunea iulie 2018)

Domeniul de licenţă conform HG 158/2018 Programul de studii universitare de licenţă conform HG 158/2018 Numar de locuri
Cetățeni români la buget Români de pretutindeni la buget Cu taxă
Inginerie electrică Inginerie electrică și calculatoare (în limba engleză) 30 3
Electronică de putere şi acţionări electrice 190 15    9 cu bursa 6 fara bursa 22
Instrumentaţie şi achiziţii de date
Sisteme electrice
Informatică aplicată în ingineria electrică
Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice 105   4 cu bursa 4 fara bursa 10
Managementul energiei
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic 32 2   1 cu bursa 1 fara bursa 3
TOTAL FACULTATE 357 25 38

Calendarul admiterii

Sesiunea I

 • 10-25 iulie – înscrierea candidațilorde luni până vineri între orele 8:00 – 15:00 şi sâmbăta între orele 8:00 – 12:00.
 • 26 iulie – afişarea rezultatelor
 • 29 iulie – 2 august si 2 – 6 septembrie – completare dosare cu acte in original pentru candidații admiși pe locuri finanțate de la buget în sesiunea iulie 2019.
 • 8 septembrie – afișarea rezultatului final al sesiunii I şi a numărului de locuri scoase la concurs pentru sesiunea a II-a.

Sesiunea a II-a

 • 9-19 septembrie –  înscrierea candidațilorde luni până vineri între orele 8:00 – 15:00 şi sâmbăta între orele 8:00 – 12:00.
 • 20 septembrie – afişarea rezultatului sesiunii a II-a a concursului de admitere 2019.
 • 24 septembrie – termen limită pentru depunerea actelor de studii în original pentru candidaţii declaraţi admişi pe locuri finanţate de la buget.
 • 24 septembrie – afişarea rezultatului final al concursului de admitere 2019.

Înscrierea se poate face:

 • la sediul facultății, str. Profesor Dimitrie Mangeron, nr. 21- 23, 700050, IASI.

Metoda de selecție a candidaților

Metoda de selecție – CONCURS DE DOSARE

Media de concurs (Madm) se calculează astfel: Madm = Mbac 
unde Mbac reprezintă media examenului de bacalaureat.

Criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie:

 1. Nota la bacalaureat la disciplina Limba română (proba scrisă);
 2. Nota la bacalaureat la disciplina obligatorie a profilului (proba scrisă);
 3. Nota la bacalaureat la disciplina la alegere (proba scrisă);

Înscrierea candidaților și documentele necesare

Candidaţii au posibilitatea să se înscrie, cu o singură taxă şi un singur dosar de înscriere, la mai multe facultăţi ale Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în ordinea preferinţelor, urmând ca, în funcţie de media de admitere și de opțiuni, să fie declarat admis la una dintre acestea.

Înscrierea candidaţilor se face personal, pe baza cărţii de identitate/ paşaportului, sau de o altă persoană, pe bază de procură şi constă în depunerea dosarului cu acte la comisia de admitere.

Înscrierea candidaţilor se face prin depunerea dosarului la facultatea la care candidatul face prima opţiune, în locurile amenajate special în acest scop.

Dosarul de înscriere va conţine:

 • cerere de înscriere (Formularul PO.DID.05-F1);
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie conformă cu originalul. Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iulie 2019 sau în sesiunea august-septembrie 2019 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de liceu;
 • certificatul de naştere, în copie conformă cu originalul;
 • copie după cartea de identitate sau buletinul de identitate;
 • dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie conformă cu originalul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
 • adeverinţă medicală în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
 • diploma de licenţa sau diploma echivalentă cu aceasta / diploma de absolvire, în original sau copie conformă cu originalul (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare);
 • alte documente stabilite de Comisia de admitere pe facultate;
 • două fotografii color, 3×4 cm;
 • chitanţa de plata a taxei de înscriere la concurs – este eliberată de comisia de înscriere;
 • numai în cazul în care actele în original sunt depuse la un alt dosar de concurs, adeverinţă care atestă înscrierea cu actele de studii în original la o altă universitate.

Pentru toate documentele pe care candidatul le va depune în copie conformă cu originalul, acesta trebuie să prezinte atât documentul original, cât şi copia, care va fi lăsată la dosar.

Informatii complete gasiti pe pagina: http://www.tuiasi.ro/admitere/admitere-licenta

Condiții speciale de admitere

Absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obținut performanţe la olimpiadele și/sau concursurile școlare sunt admiși fără concurs de admitere, după cum urmează:

 • candidații care au obținut distincții (premii, menţiuni) la olimpiade și/sau concursuri naţionale la una din disciplinele Matematică, Fizică, Informatică sau la  discipline din aria curriculara “Tehnologii”, la profilul Tehnic-Electric la una din calificările: Tehnician în instalaţii electrice/ electromecanic/ electrotehnist/ în automatizări/ operator tehnică de calcul/ electronist;
 • candidații care au fost premiaţi la Concursul de Creativitate în Fizică şi Tehnologii „Ştefan Procopiu”, la oricare dintre secţiunile concursului;
 • premianții olimpiadelor internaționale.

Admitere românii de pretutindeni

Taxa de inscriere

Valoarea taxei de înscriere: 100 lei.

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere următoarele categorii de candidaţi:

 • copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionat;
 • candidaţii orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
 • angajaţii sau copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi;
 • candidații care au obţinut premii la concursurile profesionale organizate in universitate (conform Anexei PO.DID.05-A2).

Medii de admitere din anii anteriori

Pentru locurile fără taxă, mediile maxime şi minime de admitere din anii anteriori, pe domenii, sunt următoarele:

Domeniul
2014
2015
2016
2017
2018
Media maximă
Media minimă
Media maximă
Media minimă
Media maximă
Media minimă
Media maximă
Media minimă
Media maximă
Media minimă
Inginerie electrică 9,75 6,00 9,36 6,03 9,93 6,00 9,46 6,08 9,53 6,03
Inginerie energetică 8,96 6,001 9,36 6,00 9,65 6,01 9,51 6,00 8,86 6,03
Inginerie şi management 9,61 7,08 9,93 7,28 9,25 6,05 9,10 6,23 9,21 6,01