loader image

ENERG

Şcoala ieşeană de energetică îşi justifică existenţa prin numărul mare de absolvenţi care s-au încadrat cu succes, alături de colegii lor din celelalte centre universitare, în energetica României precum şi prin contribuţia cadrelor didactice în domeniile învăţământului şi cercetării ştiinţifice de specialitate.

Rădăcinile acestei şcoli se regăsesc în unele discipline de profil, existente încă din 1911, în programele „Şcolii de electricitate industrială”, dintre care se menţionează „Aparataj şi staţiuni centrale”, predată de V. Sârghie, absolvent al „Şcolii Superioare de Electricitate” din Paris, care a şi tipărit primul curs de „Centrale electrice” din ţara noastră.
În 1923 apare disciplina de „Centrale electrice şi distribuţia energiei electrice” predată de inginer Mircea Volanschi, absolvent din 1910 al Institutului Montefiore din Liege. În 1937, din vechiul Institut Electrotehnic, ce aparţinea din 1912 Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Iaşi, ia fiinţă Facultatea de Electrotehnică. Prima catedră de Centrale Electrice se înfiinţează în 1948 pentru a asigura pregătirea de specialitate la secţia „Centrale, transport şi distribuţie”. Titular la disciplina „Centrale electrice” a fost prof. ing. Simion Oprişor iar la disciplina „Transportul şi distribuţia energiei electrice” prof.dr.doc.ing. Nicolae V. Boţan.

În 1961, la înfiinţarea secţiei de Electroenergetică, numărul de discipline din acest profil creşte şi se grupează, în 1963, în Catedra de Electroenergetică. Aceasta se dezvoltă continuu şi prin apariţia unor secţii noi cum sunt Energetica Industrială, în anul 1979 şi secţia de Centrale Termoelectrice.

Odată cu schimbările majore ale învăţamântului românesc superior care au condus la introducerea treptelor educaţionale cunoscute drept studii de de licenţă, masterat şi de doctorat, domeniul Ingineriei Energetice profilat de Catedra de Energetică include trei specializări: Ingineria sistemelor energetice, Managementul Energiei şi Termoenergetică în cadrul studiilor de licenţă de 4 ani. Studiile de masterat, 2 ani, pot fi urmate în specializările Management Energie – Mediu şi Managementul Sistemelor Electroenergetice.

Actualul Departament de Energetică are un valoros corp de cadre didactice ce include 11 profesori dintre care 6 sunt conducători de doctorat, 2 conferenţiari, 4 şefi de lucrări, un asistent şi 3 preparatori. Alături de aceştia îşi desfăşoară activitatea de cercetare ştiinţifică 10 doctoranzi.

Racordarea la extrem de riguroasele condiţii de calitate impuse în prezent învăţământului superior românesc, s-a făcut în ultimii câţiva ani prin efortul comun al cadrelor didactice şi studenţilor în activitatea didactică şi, mai ales, în activitatea ştiinţifică.

Structura cursurilor a fost simţitor adaptată la nivelul înalt al cunoaşterii în domeniul Ingineriei energetice dar şi la cerinţele unei efervescenţe pe piaţa energiei şi a actorilor implicaţi: companii industriale, organisme naţionale şi internaţionale de reglementare. Ca urmare, au apărut discipline noi, cu un conţinut continuu actualizat, printre care: Conversia energiei şi surse regenerabile, Managementul calităţii energiei, Generarea distribuită a energiei, Piaţa de energie şi politici energetice, Gestiunea deşeurilor, Electroecologie.

Cercetării ştiinţifice, organic legată de activitatea educaţională, i-au fost impuse standarde de cel mai înalt nivel. Răspunsul a fost, şi este în continuare, concretizat în lucrări publicate în reviste şi la manifestări cu recunoaştere şi vizibilitate internaţională, în cărţi şi monografii, rapoarte de cercetare în cadrul unor contracte de cercetare finanţate din Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare sau din fonduri europene.

Principalele domenii de cercetare abordate de colectivul Departamentului de Energetică, cu rezultate importante, sunt următoarele:

  • Utilizarea resurselor regenerabile, generarea distribuită şi fiabilitatea sistemelor electroenergetice
  • Echipamente electrice inteligente
  • Transportul şi distribuţia energiei electrice
  • Analiza, planificarea şi exploatarea infrastructurii energetice
  • Cercetări privind proiectarea şi funcţionarea reactoarelor electro-chimice folosind plasma rece